Make your own free website on Tripod.com
แผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกะเจ้า ประจำปี 2549

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้าได้รับการถ่ายโอนภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกะเจ้า บ้านวัดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จากกรมการพัฒนาชุมชนอำเภอพระประแดง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้าดำเนินการบริหาร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลมาตรฐานดำเนินงานในทุกด้าน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้าจึงได้จัดทำแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกะเจ้าฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป

ปรัชญา

เด็กเล็กแจ่มใส ตั้งใจศึกษา พัฒนารอบด้าน สืบสานวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสมดุล เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน

เป้าหมาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกะเจ้าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่น่าอยู่ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมอย่างสมดุล มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป โดย

1. ภายในปี 2549-2551 จะสามารถรับเด็กเล็กก่อนชั้นประถมศึกษาเข้าเรียนได้รวม 165 คน โดยใน ปี 2549 รับเด็กได้ 50 คน ปี 2550 รับเด็กได้ 55 คน และปี 2551 รับเด็กได้ 60 คน ตามลำดับ

2. ภายในปี 2549-2551 จะสามารถทำให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ดีขึ้น ร้อยละ 90 ของประชาชนทั้งหมด โดยในปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 80 ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 85 ปี
ปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 90 ตามลำดับ

พันธกิจ

1. เตรียมความพร้อมเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกะเจ้ามห้สามารถเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาได้ต่อไป

2. มุ่งสู่ความเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข

3. เด็กเล็กทุกคนมีพัฒนาการอย่างสมดุล ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทั้งมีคุณธรรม รักในประเพณี วัฒนธรรมไทย พร้อมจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในอนาคต

4. สร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีกับผู้ปกครองของเด็กและประชาชนในชุมชน

บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกะเจ้า

นางรัชวี จันทนะ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางสาวนัทธมล ฮงสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก